Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Piosenki Rosyjskiej.
 
   
 

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Regulamin dotyczy X Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Rosyjskiej, zwanego dalej "Konkursem".
1.2 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie 05-800 Pruszków, ul Promyka 24/26
1.3 Misją konkursu jest popularyzacja piosenki rosyjskiej, prezentacja uzdolnień językowych i wokalnych, zachęcanie młodzieży do nauki języków obcych.
1.4 X Międzyszkolny Konkurs Piosenki Rosyjskiej odbędzie się w terminie: 20.03.2020 r.
1.5 Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej "Stroną Internetową", znajduje się pod adresem www.konkurspiosenkirosyjskiej.pl.
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 W konkursie może wziąć udział młodzież szkół podstawowych kl. VI i VIII oraz szkół średnich, zwana dalej Uczestnikami.
2.2 Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.3 Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm)
 
3. ZASADY KONKURSU
3.1 Termin konkursu: 20 marca 2020 r. godz. 10.00
3.2 Miejsce konkursu: Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, ul Belwederska 25.
3.3 Każda szkoła może zgłosić 2 wykonawców ( w tym duet, trio).
3.4 Uczestnicy prezentują jedną piosenkę w języku rosyjskim przy własnym akompaniamencie, osoby towarzyszącej lub płyty CD bez tekstu.
3.5 Piosenka musi być pochodzenia rosyjskiego (nie uwzględniamy coverów), może być to pieśń ludowa, klasyczna lub rozrywkowa.
3.6 Aby zgłosić się do konkursu trzeba wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej w rozdziale "Zgłoszenie", do zgłoszenia trzeba dołączyć audio nagranie w rozszerzeniu *.mp3
3.7 Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie razem z nagraniem należy przesłać do dnia 28.02. 2020 r. na e-mail: sekretariat@zsnr1-pruszkow.com
3.8 Kwalifikacja do konkursu składa się z kolejnych etapów:
1. Wysłanie zgłoszenia.
2. Otrzymanie informacji o przyjęciu Uczestnika do konkursu. Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie musi być potwierdzone przez organizatora nie później niż 10 dni przed konkursem.
3.9 Uczestnik dostarcza podkład muzyczny wykonywanego przez siebie utworu na 20 min przed konkursem Organizatorowi.
3.10 Dodatkowo Uczestnikom zaleca się przygotowanie utworu dodatkowego wraz z przygotowaniem podkładu czy akompaniamentu do ewentualnego zaprezentowania go na Koncercie Finałowym po ogłoszeniu wyników konkursu (uczestnik śpiewa piosenkę nagrodzoną, bądź wyróżnioną oraz drugą przez siebie wybraną)
 
4. KRYTERIUM OCENY I PUNKTACJI PRZEZ JURORÓW
4.1 Jury powołane przez Organizatora ocenia wykonawców wg kryteriów:
 • poprawność językowa 1p - 10p
 • interpretacja utworu 1p - 10p
 • czystość i emisja głosu 1p - 10p
 • ogólny wyraz artystyczny 1p - 10p
  4.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w postanowieniach punktu wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Jurorów.
   
  5. NAGRODY
  5.1 Organizatorzy nagradzają I, II i III miejsca oraz wyróżnionych.
  5.2 Każdy uczestnik otrzymuje dyplom.
  5.3 Dodatkowo każdy z nagrodzonych otrzymuje drobne upominki zafundowane przez sponsora.
   

  6. KONCERT FINALOWY
  6.1 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu Finałowego. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu, odbędzie się w terminie 20.03.2020 r. godz. 15.00.
  6.2 W przypadku nieobecności osób nagrodzonych lub wyróżnionych podczas rozstrzygnięcia Konkursu, przysługuje im prawo do odebrania przyznanych nagród w ciągu 15 dni od ogłoszenia wyników w siedzibie Organizatora.
  6.3 Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko lub nazwa szkoły wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.konkurspiosenkirosyjskiej.pl oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.
   
  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1 Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
  7.2 Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.konkurspiosenkirosyjskiej.pl oraz w siedzibie Organizatora.
  7.3 Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
  7.4 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator.
  7.5 Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
  7.6 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia udziału w konkursie.
  7.7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 - 921 Kodeksu Cywilnego.
  7.8 Interpretacji Regulaminu dokonuje Organizator.
   
  Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu
   

  Wypełniając swój prawny obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: "RODO"), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, uprzejmie informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica ul. Promyka 24/26 05-800 Pruszków tel. 22 728-86-54 , email sekretariat@zsnr1-pruszkow.com.
  2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
  3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie "X Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Rosyjskiej" zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - w zakresie wykorzystanie wizerunku.
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.
  6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, którym placówka powierza dane do realizacji celu określonego w pkt 3.
  7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile będzie możliwe do zrealizowania) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
 •  
   
  © konkurspiosenkirosyjskiej.pl - 2019
   
  Top.Mail.Ru